Privacy

Indien u gebruik maakt van de diensten van ZorgKeeper, dan slaan wij een aantal persoonlijk gegevens van u op. Deze gegevens hebben wij nodig voor een goede dienstverlening. Onze medewerkers werken volgens de regels van het privacy statement. Hieronder zetten we de belangrijkste zaken uit het reglement voor u op een rijtje.

De identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

ZorgKeeper
Binnendelta 1C
1261 WZ Blaricum
085 060 91 99
info@zorgkeeper.nl

De doeleinden van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, afgenomen diensten en hulpvraaggegevens) voor de volgende doeleinden:

 1. Het (technisch) mogelijk maken van de dienstverlening.
 2. Het accepteren en verwerken van uw aanvraag voor een van onze diensten.
 3. Het beheer van de relatie tussen u en ZorgKeeper waaronder alle activiteiten in verband met de voorbereiding en de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, zoals nota aanvraag en advisering.
 4. Het factureringsproces, waaronder het opstellen van een nota of het uitvoeren van een incasso.
 5. Ten behoeve van een verantwoorde bedrijfsvoering, waaronder beveiliging en uitbreiding en verbetering van dienstverlening.
 6. Het aan u verzenden van elektronische berichten direct gerelateerd aan een verzoek van u aan ons, zoals het inplannen van een bezoek.
 7. Het aan u, slechts met uw uitdrukkelijke instemming, verzenden van elektronische berichten met informatie over diensten van ZorgKeeper (bijvoorbeeld via uw account en per e-mail).

Daarnaast zijn er nog de gegevens die zorgkeepers nodig hebben om goede zorg te kunnen leveren. Hierbij is een deel van uw persoonsgegevens nodig, bijvoorbeeld uw naam en adres. Maar bijvoorbeeld niet uw bankgegevens. Zorgkeepers krijgen alleen inzage in uw telefoonnummer en email adres met uw uitdrukkelijke toestemming. Tot slot hebben zorgkeepers gegevens nodig over uw hulpvraag en thuissituatie zodat ze u zo goed mogelijk kunnen ondersteunen of begeleiden.

Wie de ontvangers zijn van de gegevens

Voor optimaal goede zorg zijn er mogelijk vier groepen die inzage hebben in uw persoonlijke gegevens en de thuissituatie:

 1. Uzelf
 2. Indien van toepassing: de primaire mantelzorger (vaak kind of partner; deze wijst u zelf aan)
 3. Zorgkeepers: het account van de betrokken zorgkeeper(s) is gelinkt aan uw account waardoor zij inzage hebben in dat deel van uw gegevens wat voor hen van belang is. Slechts de zorgkeeper(s) die bij u actief is/zijn, heeft inzicht hebben in uw gegevens.
 4. Uitsluitend de medewerkers in dienst van ZorgKeeper die daartoe zijn aangewezen door ZorgKeeper en die voor het uitoefenen van hun werk toegang nodig hebben tot deze gegevens.
 5. Professionele zorgpartijen (zoals de huisarts, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeut etc.). Zij worden alleen ingelicht als er iets gesignaleerd wordt waar de betreffende partij van op de hoogte moet zijn.

Het beveiligingsniveau

ZorgKeeper neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.

Als u de indruk hebt dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ZorgKeeper verzamelde persoonsgegevens, neemt u dan contact met ZorgKeeper via info@zorgkeeper.nl.

Een vermelding van de contactpersoon

Indien u vragen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ZorgKeeper, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met onze contactpersoon via nadja@zorgkeeper.nl of telefoonnummer 085-0609199. Indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

ZorgKeeper kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Personalia, inclusief contactpersonen
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum, geboorteplaats, geslacht en burgerlijke staat
 • Financiële en administratieve gegevens
 • Gegevens betreffende een verzekeringsmaatschappij en verzekeringsgegevens
 • Gegevens betreffende andere zorgverleners, een zorginstelling, zorgkantoor en/of uitvoeringsinstelling
 • Toegangs/inlogcodes (Voor de uitvoering van de overeenkomst krijgt u een unieke persoonsgebonden inlog/toegangscode voor het tijdsregistratie systeem)

ZorgKeeper kan de volgende bijzondere persoonsgegevens van u verwerken:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Zorginhoudelijke gegevens

Hoe worden de persoonsgegevens gebruikt en gedeeld

De medewerker van ZorgKeeper noteert een aantal gegevens over u en over de gesprekken die hij of zij met u voert en bewaart deze in een online dossier. De medewerker aan wie u de informatie hebt gegeven, is tot strikte geheimhouding verplicht (de zogenaamde ‘zwijgplicht’).

ZorgKeeper kan in de uitvoering van de dienstverlening uw persoonsgegevens delen met:

 • Het betrokken zorgkantoor
 • De betrokken zorgverzekeraar
 • De betrokken gemeente
 • Het CAK
 • Eventuele andere betrokken zorgorganisatie(s)
 • Dienstverleners
 • Overheidsinstanties:
  Indien verplicht op grond van relevante wet- en regelgeving verstrekt ZorgKeeper persoonsgegevens op verzoek van overheidsinstanties.

Anders dan bovenstaand verstrekt ZorgKeeper persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift.

Wie heeft de controle over de persoonsgegevens

U heeft het recht om te weten welke gegevens van u worden genoteerd en waarom. Tijdens de intake leggen wij in het contract vast of en voor wie u toestemming geeft om uw account in te mogen zien. Alleen die gegevens worden vastgelegd, die voor de verleende dienst nodig zijn. Soms kan het voor de dienstverlening van belang zijn dat een medewerker van ZorgKeeper met iemand anders (uw huisarts bijvoorbeeld) overlegt of informatie uitwisselt. Ook dat mag de medewerker echter alleen doen, als u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Op de website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. ZorgKeeper draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die u bezoekt.

Procedure voor het recht op inzage, wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens

Een deel van de zorginformatie verandert over tijd. Aan de hand van uw up-to-date online account zorgen wij ervoor dat anderen die bij uw zorg betrokken zijn op afstand op de hoogte gebracht kunnen worden van wat er speelt (welke zorgtaken er zijn uitgevoerd) en eventuele signalering van potentiële risico’s.

U kunt altijd contact opnemen om de verleende toestemming in te trekken, het recht uit te oefenen op inzage, voor rectificatie of het wissen van de persoonsgegevens, om beperking te vragen van de verwerking van de persoonsgegevens, om bezwaar te maken tegen verwerking daarvan en om het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen. Graag uw vraag of verzoek per e-mail versturen aan info@zorgkeeper.nl.

Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig opgeborgen. ZorgKeeper bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor ZorgKeeper uw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt ZorgKeeper uw persoonsgegevens.

Cookies

ZorgKeeper maakt bij het aanbieden van diensten op de website gebruik van diverse soorten cookies.

De volgende cookies worden gebruikt op de website:

 • Noodzakelijke cookies:

ZorgKeeper maakt gebruik van cookies die benodigd zijn voor een goede werking van de website. Deze noodzakelijke cookies helpen ZorgKeeper om de website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

 • Statistische cookies:

Statistische cookies helpen ZorgKeeper te analyseren hoe u de website gebruikt, door gegevens te verzamelen en te rapporteren. ZorgKeeper maakt hiervoor onder meer gebruik van Google Analytics. ZorgKeeper krijgt inzage in het bezoek aan de website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Deze informatie van Google Analytics is geanonimiseerd. Met deze informatie kan ZorgKeeper de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

 • Cookies voor sociale netwerken:

Ten slotte zijn op de website cookies in gebruik van sociale netwerken. De cookies van deze sociale netwerken zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken, verder door te sturen en weer te geven.

Wijzigingen

ZorgKeeper behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Om op de hoogte te blijven van wijzigingen, verzoeken wij u regelmatig het privacy en cookie statement te raadplegen.