Versie november  2019

 

 1. Definities

 1. Klant: de hulpvrager

 2. ZorgKeeper: de bemiddelingsorganisatie ZorgKeeper Nederland

 3. De ondersteuner: de persoon die op basis van een overeenkomst de werkzaamheden verricht bij de klant

 4. De zorgbemiddelaar: de lokale bemiddelaar tussen ondersteuner en klant

 5. Reiskosten: de kosten die de ondersteuner maakt voor woon-werkverkeer en werk-werkverkeer

 1. Algemeen

  1. De werkzaamheden van ondersteuners voldoen aan de Regeling Dienstverlening aan Huis. ZorgKeeper is in dit geval niet verplicht om loonbelasting, premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen in te houden van het loon en een bedrag te betalen aan de belasting. Dit betekent ook dat de ondersteuner maximaal drie dagen per week mag werken voor een en dezelfde klant. ZorgKeeper is geen werkgever van de ondersteuner, maar een bemiddelaar tussen de klant en de ondersteuner. 

  2. Medewerkers van ZorgKeeper, ondersteuners en zorgbemiddelaars houden zich aan de gedragscode van ZorgKeeper.

  3. De minimale afname van de dienstverlening door de klant is één uur per week, tenzij tussen klant en ondersteuner anders is overeengekomen. De maximale afname door de klant is zeven dagen per week, ofwel 168 uur per week. 

  4. De werkuren overdag zijn van 7.00 uur tot 18.00 uur. De avonduren zijn van 18.00 uur tot 00.00 uur en de weekenduren zijn van zaterdag 7.00 uur tot zondag 00.00 uur.

 2. Arbeidsovereenkomsten

Om tot uitvoering van de werkzaamheden te komen, worden de volgende overeenkomsten gesloten:

  1. Indien de ondersteuner een ZZP’er of een freelancer is, dan sluit de klant een Zorgovereenkomst van Opdracht op basis van het SVB model met de ondersteuner.

  2. Indien de ondersteuner een particulier is, dan sluit de klant een Arbeidsovereenkomst op basis van SVB model met de ondersteuner.

  3. De zorgbemiddelaar heeft met de klant een bemiddelingsovereenkomst.

  4. De zorgbemiddelaar heeft met de ondersteuner een bemiddelingsovereenkomst.

  5. ZorgKeeper is geen partij in deze overeenkomsten.

  6. ZorgKeeper heeft met de zorgbemiddelaar een overeenkomst.

 1. Afspraken tussen klant en ondersteuner

  1. Klant en ondersteuner kunnen niet direct met elkaar zonder tussenkomst van ZorgKeeper of de zorgbemiddelaar een overeenkomst aangaan, ook niet nadat klant of ondersteuner de overeenkomst opzegt, voor de periode van gedurende een jaar.

  2. Klant spreekt met de ondersteuner(s) vooraf af op welke dagen en uren er gewerkt wordt. Meer of minder uren kunnen gedurende de overeenkomst afgestemd worden tussen klant en de ondersteuner(s).

  3. Conform de wettelijke regeling Dienstverlening aan Huis zal de ondersteuner niet meer dan drie dagen per week werkzaamheden verrichten bij een en dezelfde klant.

  4. De klant of zijn/haar vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor aanvraag van de werkzaamheden en de betaling van de ondersteuner, direct via ZorgKeeper of via het SVB met zijn/haar PGB.

  5. Per klant kunnen de werkzaamheden worden verricht door één of meerdere ondersteuners. Indien er sprake is van een dienstverlening uitgevoerd door meerdere ondersteuners, dan werken deze in een vast zorgteam, dat gezamenlijk verantwoordelijk is voor de invulling van de werkzaamheden bij de klant. 

  6. Indien de klant niet tevreden is over de dienstverlening van de ondersteuner, dan kan de klant via de zorgbemiddelaar een andere ondersteuner aanvragen.

  7. Indien een ondersteuner verhinderd is om op de overeengekomen werkdagen en werktijden de werkzaamheden te verrichten, dan informeert de ondersteuner hierover de klant zo spoedig mogelijk. De ondersteuner spant zich in om (binnen het vaste zorgteam) vervanging te zoeken.

  8. In geval van ziekte zal de ondersteuner zich inspannen om een vervanger te zoeken. De ondersteuner ontvangt in dat geval geen vergoeding. 

  9. In het geval van vakantie informeert de ondersteuner de klant over de geplande vakantie, ten minste tien dagen van te voren. Hetzelfde geldt indien klant op vakantie gaat.

  10. Indien het voertuig van de ondersteuner wordt gebruikt voor de werkzaamheden van de klant, dan ontvangt de ondersteuner hierover een reiskostenvergoeding van 19 cent per kilometer van de klant, die achteraf wordt gedeclareerd en wordt vermeld in de urenstaat. Voor PGB houders moeten deze reiskosten bij het SVB gedeclareerd worden. 

  11. Extra gemaakte kosten zijn voor rekening van de klant.

  12. Op nationale feestdagen wordt niet gewerkt, tenzij tussen klant en ondersteuner anders is overeengekomen.

 2. Afspraken tussen de ondersteuner en zorgbemiddelaar

De ondersteuner is verplicht voor aanvang van de dienst een VOG en een kopie van een geldig identiteitsbewijs te overhandigen aan de zorgbemiddelaar. De kosten van de VOG zijn voor de ondersteuner.

 1. Afspraken tussen ZorgKeeper en de zorgbemiddelaar

  1. De zorgbemiddelaar is verplicht een VOG en een kopie van een geldig identiteitsbewijs te overhandigen aan ZorgKeeper. De kosten van de VOG zijn voor de zorgbemiddelaar.

  2. Alle afspraken tussen ZorgKeeper en de zorgbemiddelaar staan in de overeenkomst. 

 2. Vergoeding

  1. De vergoeding per maand van de ondersteuner is gebaseerd op het aantal gedeclareerde uren van de ondersteuner. Het uurloon dat de ondersteuner ontvangt van de klant staat vermeld in de zorgovereenkomst die de ondersteuner en de klant met elkaar sluiten. De ondersteuner dient zelf aangifte te doen van het inkomen bij de belastingdienst. Volgens de regeling Dienstverlening aan Huis is de ondersteuner niet verzekerd voor de sociale verzekeringswetten. Op de beloning van de ondersteuner worden dan ook geen premies voor deze verzekeringen ingehouden. Evenmin kan de ondersteuner aanspraak maken op uitkeringen krachtens de bedoelde sociale verzekeringen. 

  2. In de urenstaat worden maandelijks de volgende uren bijgehouden: de werkuren, de door klant geannuleerde uren, de ziekte uren van de ondersteuner en de onkosten –en kilometervergoeding. De klant dient deze urenstaat in de eerste week van elke nieuwe maand te accorderen. Indien de klant niet binnen drie dagen de urenstaat accordeert, wordt de urenstaat automatisch geaccordeerd. 

 3. Facturatie

  1. Indien de klant geen PGB heeft, dan factureert ZorgKeeper aan klant zorguren, reiskosten en bemiddelingskosten (inclusief BTW). Deze kosten worden geïnd via een automatische incasso. De klant zal ZorgKeeper binnen tien werkdagen na ontvangst van de factuur betalen. Na betaling van de klant zal de zorgbemiddelaar zorgdragen voor betaling aan de ondersteuner binnen vijf werkdagen. Ondersteuner is gerechtigd de werkzaamheden bij de klant per direct op te schorten, indien de klant verzuimt te betalen. Indien de klant niet of niet volledig heeft betaald, heeft ZorgKeeper het recht om de betaling aan de ondersteuner en de zorgbemiddelaar zo lang op te schorten, tot aan de volledige betaling is voldaan. Indien niet aan de betaling wordt voldaan, dan schakelt ZorgKeeper een incassobureau in.

  2. Indien de klant wel een PGB heeft, factureert ZorgKeeper aan klant de bemiddelingskosten (inclusief BTW). Deze kosten worden geïnd via een automatische incasso. Direct na ontvangst van de uren declareert klant deze uren bij het SVB. De ondersteuner wordt direct door het SVB betaald.

  3. Indien de klant een PGB heeft, factureert de zorgbemiddelaar bemiddelingskosten aan de ondersteuner zoals vermeld in de overeenkomst.

 4. Beëindigen van de arbeidsovereenkomst

 1. Klant en de ondersteuner: de klant en/of de ondersteuner mogen de dienstverlening opzeggen met een opzegtermijn van één maand. In goed overleg kan de arbeidsovereenkomst binnen een week worden beëindigd. De arbeidsovereenkomst eindigt direct als: de klant of ondersteuner overlijdt, indien de betaling aan ZorgKeeper uitblijft, de klant of de ondersteuner een strafblad krijgt, er sprake is van wederzijds goedvinden met betrekking tot het opzeggen van de overeenkomst of indien de activiteiten van ZorgKeeper gestaakt worden. 

 2. ZorgKeeper en zorgbemiddelaar: de zorgbemiddelaar en/of ZorgKeeper mogen de arbeidsovereenkomst opzeggen met een opzegtermijn van één maand. De arbeidsovereenkomst eindigt direct als: de zorgbemiddelaar overlijdt, de zorgbemiddelaar een strafblad krijgt, er sprake is van wederzijds goedvinden met betrekking tot het opzeggen van de arbeidsovereenkomst of indien de activiteiten van ZorgKeeper gestaakt worden.

 1. Omgaan met persoonsgegevens

ZorgKeeper NL voldoet aan de voorwaarden van de AVG; hiervoor verwijzen wij naar ons privacy statement: https://www.zorgkeeper.nl/privacy-en-cookie-statement/

 1. Geheimhouding

De ondersteuner houdt alles geheim wat hij of zij weet of te weten komt over de klant en diens gezin, partner of huisgenoten. Tenzij uit de wet voortvloeit dat de ondersteuner verplicht is om gegevens te verstrekken. 

 1. Klachten

  1. Bij klachten dient de klant of de ondersteuner zich te richten tot de zorgbemiddelaar.

  2. Bij klachten dient de zorgbemiddelaar zich te richten tot ZorgKeeper.

 2. Aansprakelijkheid

 1. Gebruik van een voertuig van een klant door de ondersteuner is voor rekening en risico van de klant, tenzij er sprake is van grove opzet of schuld van de ondersteuner. Het voertuig dient minimaal WA verzekerd te zijn en er dient een inzittendenverzekering te zijn afgesloten.

 2. Klant, ondersteuner en zorgbemiddelaar dienen tenminste over een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren te beschikken. De klant dient over een inboedelverzekering te beschikken.

 3. De ondersteuner kan alleen aansprakelijk worden gehouden in geval van schade, indien er sprake is van opzet of grove schuld van de ondersteuner.

 4. ZorgKeeper en de zorgbemiddelaar kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor schade die door de ondersteuner bij de klant of bij derden is veroorzaakt. 

 5. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van ZorgKeeper jegens klant en ondersteuner beperkt tot maximaal € 500,-.

 6. ZorgKeeper is in geen geval aansprakelijk voor schade ten gevolge van een datalek, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van ZorgKeeper.

 1. Onderlinge samenhang arbeidsovereenkomsten en bij de dienstverlening betrokken documenten. Indien er sprake is van onderlinge tegenstrijdigheid tussen de overeenkomsten en de bij de dienstverlening betrokken overige documenten dan geldt de volgende rangorde:

 1. Modelovereenkomst zorgovereenkomst SVB: Overeenkomst van Opdracht of Arbeidsovereenkomst

 2. De bemiddelingsovereenkomst tussen klant en de zorgbemiddelaar

 3. De overeenkomst tussen ZorgKeeper Nederland en de zorgbemiddelaar

 4. De bemiddelingsovereenkomst tussen ondersteuner en de zorgbemiddelaar

 5. De algemene voorwaarden

 6. De gedragscode